Условия за заявяване на продукт през сайта на Фиск Трейд ЕООД

 

За заявки на продукти в сайта на „Фиск Трейд“ ЕООД, Купувачът трябва да приеме Условията за предварителни заявки в сайта на „Фиск Трейд“ ЕООД, визирани по-долу. В противен случай между Клиента и „Фиск Трейд“ ЕООД не възниква договорно правоотношение с предмет доставка на избраните от Клиента продукти.

Характеристики, цени и условия за онлайн заявка на стоките

Находящите се на сайта на „Фиск Трейд“ ЕООД цени и други условия за извършване на предварителна заявка, включително настоящите Условия за предварителни заявки на сайта на „Фиск Трейд“ ЕООД, представляват офертата на „Фиск Трейд“ ЕООД за сключване на договора за продажба на предлаганите от дружеството продукти чрез предварителна заявка през сайта на Фиск Трейд“ ЕООД. Фиск Трейд ЕООД  има право да променя цените на предлаганите продукти  чрез сайта си по всяко време. Клиентът заплаща цената на продукта, актуална към момента на потвърждаване на заявката.

С оглед спецификата на предлаганите чрез сайта на „Фиск Трейд“ ЕООД продукти, наред с доставката на заявеното по реда на настоящите условия фискално устройство, Доставчикът осигурява фискализацията му и регистрацията му в НАП.

Цената на фискалното устройство е с включен ДДС и включва едногодишна такса за SIM-карта към мобилен оператор, гаранционен договор за сервизно обслужване за 12 месеца, регистрация в сървъра на НАП.

Основните характеристики и цени на стоките, предлагани за заявка чрез сайта на „Фиск Трейд“ ЕООД са указани поотделно за всеки продукт.

Фискализацията на избраното фискално устройство и техническото му обслужване се извършва от „Фиск Трейд“ ЕООД .

 

Регистрация на профил. Заявка. Сключване на договор.

Всяко физическо или юридическо лице, което извършва заявка чрез сайта на  „Фиск Трейд“ ЕООД, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, като по този начин създава свой клиентски профил.

Чрез регистрация, клиентът придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в сайта на „Фиск Трейд“ ЕООД и извършва валидни заявки на стоки чрез сайта на „Фиск Трейд“ ЕООД.

Извършването на заявката за доставка на фискално устройство /фискални устройства/ чрез сайта на „Фиск Трейд“ ЕООД се извършва по следния начин: Клиентът избира продуктите, които иска да заяви, след като се е запознал с функционалните характеристики, техническата спецификация и придружаващата фискалното устройство документация. Клиентът избира сроковете на доставка, като посочва периода, в който желае да бъде извършена доставката. С натискането на бутоните „Изчисти поръчката”, „Преизчисли количества” и „Продължи разглеждането”, Клиентът може са откаже или промени заявката. С натискането на бутона „Съгласявам се”, Купувачът приема условията и потвърждава офертата на „Фиск Трейд“ ЕООД за избраните от него фискални устройства при Условията за заявки чрез сайта на  на „Фиск Трейд“ ЕООД.

С приемането на Условията за предварителни заявки чрез сайта на  „Фиск Трейд“ ЕООД с натискане на бутона „Съгласявам се”, избора на фискалното устройство /фискалните устройства/ и попълване на изискуемата информация за извършване на заявките чрез сайта на „Фиск Трейд“ ЕООД, Купувачът извършва приемане на офертата на „Фиск Трейд“ ЕООД, с което Договорът между страните за покупко-продажба на избраното от Клиента фискално устройство /фискални устройства/ се счита сключен при условията за предварителни заявки чрез сайта на „Фиск Трейд “ЕООД.
С натискането на бутона „Съгласявам се”, Купувачът декларира и достоверността на предоставените в регистрационната форма и заявката данни, като физическото лице, попълнило регистрационната форма и потвърдило офертата от името на юридическото лице Купувач декларира обстоятелството, че може да представлява юридическото лице в качеството си на лице, вписано в търговския регистър или негов пълномощник.

В заявката Клиентът посочва телефонен номер за връзка. Най-късно на следващия работен ден, Клиентът получава потвърждение от „Фиск Трейд“ ЕООД за получаване на заявката на посочения от него имейл. „Фиск Трейд“ ЕООД извършва проверка за валидност на заявката, изразяваща се в проверка на съответствието между попълнените в поръчката данни и тези, съдържащи се в Търговския регистър, както и коректността на посочения в заявката адрес за доставка. „Фиск Трейд“ ЕООД има право да не изпълни заявка , направена през сайта, без да носи отговорност за това, ако попълнените данни на клиента в заявката не са валидни.

Договорът за дистанционна заявка се сключва на български език.

Сключения по реда на настоящите общи условия договор се прекратява поради изтичане на срока с изтичането на 7/седем/ дни, считано от датата на приемане от страна на Клиента на офертата на „Фиск Трейд“ ЕООД за избраните от него фискални устройства и сключването на договора по реда на настоящите Условията за предварителна заявка  през сайта на „Фиск Трейд“ ЕООД, ако в рамките на тези 7 /седем/ дни не е извършено изцяло плащането от страна на Клиента на заявените фискални устройства по реда, предвиден в настоящите Общи условия.
Данъчното събитие по смисъла на чл. 25 ал.3 т.4 от ЗДДС възниква на датата на извършване на плащането на цената на избраните от купувача фискални устройства. Прехвърлянето на собствеността и риска от погиването на фискалното устройство /фискалните устройства/, предмет на дистанционната заявка, се извършва с доставката му на посочения от Клиента адрес.
Клиентът може да откаже или да промени заявката преди изявлението за сключване на договора. В случай на отказ от заявка или неизвършване на доставката поради невалидни данни, заплатената от Клиента сума, подлежи на връщане.

„Фиск Трейд“ ЕООД изпълнява задълженията си по договора с грижата на добрия търговец.

Разменените изявления във връзка със сключването на договора за заявка през сайта на „Фиск Трейд“ ЕООД се съхраняват от „Фиск Трейд“ ЕООД в криптиран вид за срок от 12 /дванадесет/ месеца след сключването на договора, като Клиентът има право на достъп до него при поискване от негова страна.

Начин на извършване на доставката

Условие за доставката е извършване на авансовото плащане по банков път от страна на Клиента за всички продукти предлагани в секция „касови апарати“ и „фискални принтери“

Поръчаното от Купувача фискално устройство /фискални устройства/ се доставят на Купувача  чрез куриер на посочения от него адрес и през посочения от Купувача период за извършване на доставката.Цената на доставка за всички на направени поръчки се заплаща от купувача и варира между 3.60лв с ДДС и 8.00лв с ДДС в зависимост от избора на куриерска фирма и обема на пратката.

Фискалното устройство се доставя заедно със следната документация: инструкция за експлоатация, договор за гаранционно сервизно обслужване, свидетелство за регистрация на фискално устройство, фактура за покупка на фискално устройство (фискални устройства), паспорт за всяко закупено фискално устройство.

При заявка на фискално устройство/фискални устройства/ с „удължена пълна гаранция“, Клиента може да се възползва от „удължена пълна гаранция“ на фискалното устройство/фискалните устройства/ само в случайте, когато договорът за сервизно обслужване е сключен със сервиза на Фиск Трейд ЕООД.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок,„Фиск Трейд“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия: доставената стока явно не съответства на заявената от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед; при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.

Връщане на стоки

В срок от 7 /седем/ работни дни след извършване на доставката, Клиентът-физическо лице, което има качеството на „Потребител” по смисъла на пар.13 т.1 от Закона за защита на потребителите, има право да върне заявената стока при следните условия: Продуктите да бъдат с ненарушена цялост. Продуктите да бъдат с ненарушен външен вид /без наранявания, одрасквания, външни повреди/. Да не са правени опити за разглобяване на продуктите. Да не са налице повреди, причинени от неправилно транспортиране и употреба, и неспазване на изискванията на производителя. Всички опаковки и предпазни фолиа да бъдат запазени с ненарушена цялост и търговски вид. Всички консумативи и аксесоари, включени в комплекта на производителя да бъдат неизползвани и с ненарушена цялост на оригиналните опаковки. Да бъдат представени оригиналната фактура и гаранцията, получени заедно с доставката на стоката.

Транспортните разходи за връщането на стоката до офиса на „Фиск Трейд“ ЕООД са за сметка на клиента.

Заплатената от Клиента сума се възстановява по банков път в срок до 7 работни дни. Подаване на уведомяване за отказ от договор и връщане на стоки да извършва на адрес:

гр.София кв.Гео Милев ул“Венера“6, ет.4, офис 14

 

Плащане

С приемането на Условията за предварителни заявки през сайта ” на „Фиск Трейд“ ЕООД, Купувачът дава изричното си съгласие за авансово плащане на цената на избраното от него фискално устройство.
Цената на избраното от Купувача фискално устройство /фискални устройства/ се заплаща от КУПУВАЧА в срок от 7 дни, считано от датата на приемане от страна на Купувача на офертата на „Фиск Трейд“ ЕООД за избраните от него фискални устройства и сключване на договора по реда на настоящите Условията за пазаруване в „онлайн магазин за фискални устройства” на „Фиск Трейд“ ЕООД.

 

„Фиск Трейд“ ЕООД предоставя търговска гаранция за стоките, предлагани  на сайта  на „Фиск Трейд“ ЕООД, като правата на Клиентите и условията на гаранцията се съдържат в Гаранционната карта, предоставяна при извършването на доставката.

 

Конфиденциалност

„Фиск Трейд“ ЕООД гарантира конфиденциалността на предоставената фирмена информация на Кулиента. Всяка информация, която попълвате в www.fisc-trade.bg с оглед извършване на заявка през сайта , ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личните данни.

„Фиск Трейд“ ЕООД се ангажира да не предоставя предоставената фирмена информация на Клиента на трети лица, с изключение на тази част от информацията, която по силата на действащото в Република България законодателство следва да бъде предоставена на Националната Агенция по приходите в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистрация и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, на мобилните оператори с оглед предоставяне SIM –карта за пренос на данни и на куриерската служба с оглед осъществяването на доставката.
Купувачът предоставя доброволно на „Фиск Трейд“ ЕООД необходимите с оглед осъществяването на заявката на фискалното устройство /фискалните устройства/ данни, като с приемането на Условията за предварителна заявка през сайта на „Фиск Трейд“ ЕООД, Купувачът дава съгласието си предоставената фирмена информация да бъде съхранявана и обработвана съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и останалото действащо законодателство за целите на сключения с Клиента договор.

Отговорност

„Фиск Трейд“ ЕООД не носи отговорност в случаи на злоупотреби с фирмени и лични данни на Клиенти и поръчки, извършени и потвърдени от лица, нямащи право да представляват Клиенти – юридически лица.