Условия за пазаруване в сайта на Фиск Трейд ЕООД

 

За извършване на покупки в „онлайн магазин за фискални устройства” на „Фиск Трейд“ ЕООД, Купувачът трябва да приеме Условията за пазаруване в „онлайн магазин за фискални устройства” на „Фиск Трейд“ ЕООД, визирани по-долу. В противен случай между Купувача и „Фиск Трейд“ ЕООД не възниква договорно правоотношение с предмет доставка на избраното от Купувача фискално устройство.

Характеристики, цени и условия за онлайн продажба на стоките

Находящите се на сайта на „Фиск Трейд“ ЕООД цени и други условия за извършване на дистанционната продажба, включително настоящите Условия за пазаруване в „онлайн магазин за фискални устройства” на „Фиск Трейд“ ЕООД, представляват офертата на „Фиск Трейд“ ЕООД за сключване на договора за продажба на предлаганите от дружеството фискални устройства чрез „онлайн магазин за фискални устройства”.„Фиск Трейд“ ЕООД  има право да променя цените на предлаганите фискални устройства чрез „онлайн магазин за фискални устройства” по всяко време. Клиентът заплаща цената на фискалното устройство, актуална към момента на потвърждаване на поръчката от Купувача.

С оглед спецификата на предлаганите чрез „онлайн магазин за фискални устройства” на „Фиск Трейд“ ЕООД продукти, наред с доставката на закупеното по реда на настоящите условия фискално устройство, Доставчикът осигурява фискализацията му и регистрацията му в НАП.

Цената на фискалното устройство е с включен ДДС и включва едногодишна такса за SIM-карта към мобилен оператор, гаранционен договор за сервизно обслужване за 12 месеца, регистрация в сървъра на НАП.

Основните характеристики и цени на стоките, предлагани за закупуване чрез „онлайн магазин за фискални устройства” на „Фиск Трейд“ ЕООД са указани поотделно за всеки продукт.

Фискализацията на избраното фискално устройство и техническото му обслужване се извършва от „Фиск Трейд“ ЕООД .

 

Регистрация на профил. Поръчка. Сключване на договор.

Всяко физическо или юридическо лице, което извършва покупка чрез онлайн магазина на „Фиск Трейд“ ЕООД, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, като по този начин създава свой клиентски профил.

Чрез регистрация, клиентът придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в онлайн магазина на „Фиск Трейд“ ЕООД и извършва валидни поръчки за закупуване на стоки чрез онлайн магазина на „Фиск Трейд“ ЕООД.

Извършването на поръчката за доставка на фискално устройство /фискални устройства/ чрез „онлайн магазин за фискални устройства” на „Фиск Трейд“ ЕООД се извършва по следния начин: Купувачът избира продуктите, които иска да закупи, след като се е запознал с функционалните характеристики, техническата спецификация и придружаващата фискалното устройство документация. Клиентът избира сроковете на доставка, като посочва периода, в който желае да бъде извършена доставката. С натискането на бутоните „Изчисти поръчката”, „Преизчисли количества” и „Продължи пазаруването”, Клиентът може са откаже или промени поръчката. С натискането на бутона „Съгласявам се”, Купувачът приема условията и потвърждава офертата на „Фиск Трейд“ ЕООД за избраните от него фискални устройства при Условията за пазаруване в „онлайн магазин за фискални устройства” на „Фиск Трейд“ ЕООД.

С приемането на Условията за пазаруване в „онлайн магазин за фискални устройства” на „Фиск Трейд“ ЕООД с натискане на бутона „Съгласявам се”, избора на фискалното устройство /фискалните устройства/ и попълване на изискуемата информация за извършване на поръчката чрез „онлайн магазин за фискални устройства” на „Фиск Трейд“ ЕООД, Купувачът извършва приемане на офертата на „Фиск Трейд“ ЕООД, с което Договорът между страните за покупко-продажба на избраното от Купувача фискално устройство /фискални устройства/ се счита сключен при условията за пазаруване в „онлайн магазин за фискални устройства” на „Фиск Трейд “ЕООД
С натискането на бутона „Съгласявам се”, Купувачът декларира и достоверността на предоставените в регистрационната форма и поръчката данни, като физическото лице, попълнило регистрационната форма и потвърдило офертата от името на юридическото лице Купувач декларира обстоятелството, че може да представлява юридическото лице в качеството си на лице, вписано в търговския регистър или негов пълномощник.

В поръчката Клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Най-късно на следващия работен ден, Клиентът получава потвърждение от „Фиск Трейд“ ЕООД за получаване на поръчката на посочения от него имейл. „Фиск Трейд“ ЕООД извършва проверка за валидност на поръчката, изразяваща се в проверка на съответствието между попълнените в поръчката данни и тези, съдържащи се в Търговския регистър, както и коректността на посочения в поръчката адрес за доставка. „Фиск Трейд“ ЕООД има право да не изпълни поръчка, направена през онлайн магазина, без да носи отговорност за това, ако попълнените данни на клиента в поръчката не са валидни.

Договорът за дистанционна продажба се сключва на български език.

Сключения по реда на настоящите общи условия договор се прекратява поради изтичане на срока с изтичането на 7/седем/ дни, считано от датата на приемане от страна на Купувача на офертата на „Фиск Трейд“ ЕООД за избраните от него фискални устройства и сключването на договора по реда на настоящите Условията за пазаруване в „ онлайн магазин за фискални устройства” на „Фиск Трейд“ ЕООД, ако в рамките на тези 7 /седем/ дни не е извършено изцяло плащането от страна на Клиента на поръчаните фискални устройства по реда, предвиден в настоящите Общи условия.
Данъчното събитие по смисъла на чл. 25 ал.3 т.4 от ЗДДС възниква на датата на извършване на плащането на цената на избраните от купувача фискални устройства. Прехвърлянето на собствеността и риска от погиването на фискалното устройство /фискалните устройства/, предмет на дистанционната продажба, се извършва с доставката му на посочения от Купувача адрес.
Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди изявлението за сключване на договора. В случай на отказ от поръчка или неизвършване на доставката поради невалидни данни, заплатената от Клиента сума, подлежи на връщане.

„Фиск Трейд“ ЕООД изпълнява задълженията си по договора с грижата на добрия търговец.

Разменените изявления във връзка със сключването на договора за покупка в „онлайн магазин за фискални устройства” на „Фиск Трейд“ ЕООД се съхраняват от „Фиск Трейд“ ЕООД в криптиран вид за срок от 12 /дванадесет/ месеца след сключването на договора, като Клиентът има право на достъп до него при поискване от негова страна.

Начин на извършване на доставката

Условие за доставката е извършване на авансовото плащане по банков път от страна на Купувача за всички продукти предлагани в секция „касови апарати“ и „фискални принтери“

Плащането на всички останали продукти, може да бъде извършена с наложен платеж при доставка.

Поръчаното от Купувача фискално устройство /фискални устройства/ се доставят на Купувача  чрез куриер на посочения от него адрес и през посочения от Купувача период за извършване на доставката.Цената на доставка за всички на направени поръчки се заплаща от купувача и варира между 3.60лв с ДДС и 8.00лв с ДДС в зависимост от избора на куриерска фирма и обема на пратката.

Фискалното устройство се доставя заедно със следната документация: инструкция за експлоатация, договор за гаранционно сервизно обслужване, свидетелство за регистрация на фискално устройство, фактура за покупка на фискално устройство (фискални устройства), паспорт за всяко закупено фискално устройство.

При покупка на фискално устройство/фискални устройства/ с „удължена пълна гаранция“, Купувача може да се възползва от „удължена пълна гаранция“ на фискалното устройство/фискалните устройства/ само в случайте, когато договорът за сервизно обслужване е сключен със сервиза на Фиск Трейд ЕООД.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок,„Фиск Трейд“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия: доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед; при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.

Връщане на стоки

В срок от 7 /седем/ работни дни след извършване на доставката, Купувачът-физическо лице, което има качеството на „Потребител” по смисъла на пар.13 т.1 от Закона за защита на потребителите, има право да върне закупената стока при следните условия: Продуктите да бъдат с ненарушена цялост. Продуктите да бъдат с ненарушен външен вид /без наранявания, одрасквания, външни повреди/. Да не са правени опити за разглобяване на продуктите. Да не са налице повреди, причинени от неправилно транспортиране и употреба, и неспазване на изискванията на производителя. Всички опаковки и предпазни фолиа да бъдат запазени с ненарушена цялост и търговски вид. Всички консумативи и аксесоари, включени в комплекта на производителя да бъдат неизползвани и с ненарушена цялост на оригиналните опаковки. Да бъдат представени оригиналната фактура и гаранцията, получени заедно с доставката на стоката.

Транспортните разходи за връщането на стоката до офиса на „Фиск Трейд“ ЕООД са за сметка на клиента.

Заплатената от Купувача сума се възстановява по банков път в срок до 7 работни дни. Подаване на уведомяване за отказ от договор и връщане на стоки да извършва на адрес:

гр.София кв.Гео Милев ул“Венера“6, ет.4, офис 14

 

Плащане

С приемането на Условията на „онлайн магазин за фискални устройства ” на „Фиск Трейд“ ЕООД, Купувачът дава изричното си съгласие за авансово плащане на цената на избраното от него фискално устройство.
Цената на избраното от Купувача фискално устройство /фискални устройства/ се заплаща от КУПУВАЧА в срок от 7 дни, считано от датата на приемане от страна на Купувача на офертата на „Фиск Трейд“ ЕООД за избраните от него фискални устройства и сключване на договора по реда на настоящите Условията за пазаруване в „онлайн магазин за фискални устройства” на „Фиск Трейд“ ЕООД.

 

„Фиск Трейд“ ЕООД предоставя търговска гаранция за стоките, продавани чрез „онлайн магазин за фискални устройства” на „Фиск Трейд“ ЕООД, като правата на Купувачите и условията на гаранцията се съдържат в Гаранционната карта, предоставяна при извършването на доставката.

 

Конфиденциалност

„Фиск Трейд“ ЕООД гарантира конфиденциалността на предоставената фирмена информация на Купувача. Всяка информация, която попълвате в www.fisc-trade.bg с оглед извършване на покупка в „онлайн магазин за фискални устройства” на, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личните данни.

„Фиск Трейд“ ЕООД се ангажира да не предоставя предоставената фирмена информация на Купувача на трети лица, с изключение на тази част от информацията, която по силата на действащото в Република България законодателство следва да бъде предоставена на Националната Агенция по приходите в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистрация и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, на мобилните оператори с оглед предоставяне SIM –карта за пренос на данни и на куриерската служба с оглед осъществяването на доставката.
Купувачът предоставя доброволно на „Фиск Трейд“ ЕООД необходимите с оглед осъществяването на покупката на фискалното устройство /фискалните устройства/ данни, като с приемането на Условията на „онлайн магазин за фискални устройства” на „Фиск Трейд“ ЕООД, Купувачът дава съгласието си предоставената фирмена информация да бъдат съхранявана и обработвана съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и останалото действащо законодателство за целите на сключения с Купувача договор.

Отговорност

„Фиск Трейд“ ЕООД не носи отговорност в случаи на злоупотреби с фирмени и лични данни на Клиенти и поръчки, извършени и потвърдени от лица, нямащи право да представляват Клиенти – юридически лица.